Sử dụng toán tử Logic để có được kết quả tìm kiếm mong muốn

Sử dụng toán tử Logic để có được kết quả tìm kiếm mong muốn
< Trước / Tiếp theo >

Sử dụng toán tử Logic để có được kết quả tìm kiếm mong muốn

Tìm kiếm bằng toán tử Logic là kiểu tìm kiếm cho phép bạn kết hợp từ khóa tìm kiếm với những toán tử định sẵn (từ khóa điều chỉnh), chẳng hạn như AND, NOTOR, để có được kết quả tìm kiếm mong muốn. Ví dụ: lệnh tìm kiếm sử dụng toán tử logic "khách hàng tiềm năng AND mới" sẽ trả về một danh sách ghi chú chỉ chứa đúng những từ khóa này.

Lưu ý: Bạn phải có thuê bao Professional hoặc Teams để sử dụng tính năng này.

Evernote hỗ trợ bốn toán tử logic:

  • AND
  • OR
  • NOT
  • ()

Một số điểm cần lưu ý trước khi bắt đầu tìm kiếm bằng toán tử logic:

  • Có thể dùng riêng hoặc dùng kết hợp những toán tử tìm kiếm để tạo các lệnh tìm kiếm đơn giản hoặc phức tạp.
  • Toán tử tìm kiếm có phân biệt chữ hoa và chữ thường (toán tử phải viết hoa toàn bộ).
  • Mọi truy vấn tìm kiếm sẽ được xử lý theo trình tự sau đây: ()NOTANDOR, bất kể vị trí của những toán tử trong truy vấn.

AND

Toán tử AND được đặt giữa hai từ để chỉ tìm những ghi chú có chứa cả hai từ này. Càng thêm nhiều tiêu chí bằng toán tử AND kết quả tìm kiếm sẽ càng được thu hẹp và chính xác hơn.

THÍ DỤ:

Truy vấn tìm kiếm Kết quả mong muốn
khách AND mới Tất cả ghi chú có chứa cả hai từ "khách" và "mới". Các ghi chú chỉ có một trong hai từ sẽ không được đưa vào kết quả tìm kiếm.

HOẶC

Toán tử OR được đặt giữa hai từ để chỉ tìm những ghi chú có một trong hai từ này. Toán tử OR sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm để kết quả tìm kiếm có được nhiều ghi chú hơn.

THÍ DỤ:

Truy vấn tìm kiếm Kết quả mong muốn
khách OR mới Tất cả ghi chú có từ "khách" hoặc từ "mới".

NOT

Toán tử NOT dùng để loại trừ ghi chú có chứa từ khóa nhất định ra khỏi kết quả tìm kiếm để có được kết quả tìm kiếm chính xác hơn. Sử dụng NOT để có được kết quả chính xác hơn.

THÍ DỤ:

Truy vấn tìm kiếm Kết quả mong muốn
khách NOT mới Tất cả ghi chú có từ "khách" nhưng không có từ "mới". Ghi chú có cả hai từ sẽ không được đưa vào kết quả tìm kiếm.

Dấu ngoặc đơn ()

Toán tử () có vai trò thiết yếu trong việc viết những lệnh tìm kiếm phức tạp, kết hợp nhiều toán tử. Khi dùng ngoặc đơn trong một lệnh tìm kiếm phức tạp, mệnh đề bên trong ngoặc đơn được ước lượng trước, rồi những yếu tố bên ngoài ngoặc đơn được ước lượng trong kết quả cuối cùng. Ví dụ: lệnh tìm kiếm "khách tiềm năng OR khách hàng NOT mới" sẽ trả về kết quả khác nhau tùy theo vị trí của ngoặc đơn.

THÍ DỤ:

Truy vấn tìm kiếm Kết quả mong muốn
(khách tiềm năng OR khách hàng) NOT mới Lệnh tìm kiếm này trước tiên sẽ tìm những ghi chú chứa từ "khách tiềm năng" hoặc "khách hàng", rồi mới loại trừ những ghi chú có chứa từ "mới".
khách tiềm năng OR (khách hàng NOT mới) Lệnh tìm kiếm này trước tiên sẽ tìm những ghi chú chứa từ "khách hàng" nhưng không chứa từ "mới", rồi cộng thêm tất cả ghi chú có chứa từ "khách tiềm năng".

Lệnh tìm kiếm logic phức tạp

Tất cả những toán tử tìm kiếm này có thể dùng kết hợp để tạo lệnh tìm kiếm phức tạp, giúp bạn nhắm đến kết quả tìm kiếm chính xác. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp những toán tử này với cú pháp tìm kiếm nâng cao của chúng tôi để tiếp tục thu hẹp kết quả tìm kiếm. Chúng tôi muốn lưu ý lại là các truy vấn tìm kiếm sẽ được ước lượng theo trật tự sau: ()NOTANDOR, bất kể vị trí của những toán tử này trong truy vấn. Sau đây là ví dụ về lệnh tìm kiếm phức tạp:

Truy vấn tìm kiếm Kết quả mong muốn
(NOT notebook:"nhà cung ứng" AND tag:khách tiềm năng AND tag:mới) OR (NOT tag:mới AND tag:under-5 AND tag:2020) Lệnh tìm kiếm này sẽ tìm những ghi chú không có trong sổ tay "nhà cung ứng" và có chứa thẻ "khách tiềm năng" và "mới". Rồi lệnh này sẽ cộng thêm những ghi chú không có thẻ "mới", nhưng có thẻ "under-5" và "2020" vào kết quả.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

  • toán tử logic
  • tìm kiếm nâng cao
  • cú pháp tìm kiếm