Quản lý chế độ cài đặt của lịch

Quản lý chế độ cài đặt của lịch
< Trước / Tiếp theo >

Quản lý chế độ cài đặt của lịch

Chế độ cài đặt tiện ích lịch

Để truy cập chế độ cài đặt của lịch, hãy bấm chuột hoặc nhấn vào nút Tùy chọn khác (ba dấu chấm) ở góc trên cùng bên phải của tiện ích lịch, rồi bấm chuột hoặc nhấn vào Cài đặt lịch....

Ghi chú định dạng sẵn

Một sự kiện trên lịch trong một ghi chú được liên kết

Theo mặc định, ghi chú được tạo bằng tiện ích lịch sẽ được định dạng sẵn bằng một mẫu có chứa thông tin về sự kiện trên lịch của bạn. Mẫu này cũng có các phần dành cho mục hành động và ghi chú (có thể sắp xếp hoặc xóa khỏi ghi chú). Tuy nhiên, không thể thay đổi chính mẫu này.

Để tắt ghi chú được định dạng sẵn và bắt đầu bằng một ghi chú trống mỗi lần sử dụng, hãy gạt công tắc sang phía Tắt.

Thông báo về lịch (sớm ra mắt)

Sắp ra mắt thông báo để ghi chú hoặc mở ghi chú liên quan đến sự kiện trên lịch!

Quản lý tài khoản

Bấm chuột hoặc nhấn vào mục Quản lý tài khoản để chuyển đến trang "Dịch vụ đã kết nối" của phần chế độ cài đặt tài khoản. Tại đây, bạn có thể kết nối hoặc ngắt kết nối (các) tài khoản Lịch Google. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Thêm và xóa tài khoản Google.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tìm hiểu thêm về việc kết nối Lịch Google?

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Thông tin tổng quan về Evernote + Lịch Google.

LANGUAGES_PRODUCT