Chỉnh sửa bảng

Chỉnh sửa bảng
< Trước / Tiếp theo >

Chỉnh sửa bảng

Công cụ chỉnh sửa bảng cho phép bạn định dạng bảng. Bạn có thể tùy ý điều chỉnh các thành phần của bảng, được liệt kê dưới đây.

Lưu ý: Tính năng chỉnh sửa bảng trên iOS và Android chỉ có trong các phiên bản từ 10.6 trở lên.

Chèn hàng/cột

 • Mac

  Di chuột lên trên chấm màu xám nằm giữa hàng hoặc cột mà bạn muốn chèn, rồi bấm chuột vào dấu cộng (+) màu lam.

 • Windows

  Hover over the gray dot between the rows or columns where you'd like to insert, then click the blue plus (+).

 • iOS

  Nhấn vào thẻ màu xám nằm ở trên cùng của cột hoặc nằm ở bên trái của hàng mà bạn muốn chèn, sau đó nhấn vào dấu cộng màu lam (+). Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn vào một ô trong bảng, nhấn nút Chèn trong thẻ Bảng của thanh công cụ chỉnh sửa, sau đó chọn một cách để chèn.

 • Android

  Nhấn vào thẻ màu xám nằm ở trên cùng của cột hoặc nằm ở bên trái của hàng mà bạn muốn chèn, sau đó nhấn vào dấu cộng màu lam (+). Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn vào một ô trong bảng, nhấn nút Chèn trong thẻ Bảng của thanh công cụ chỉnh sửa, sau đó chọn một cách để chèn.

 • Web

  Hover over the gray dot between the rows or columns where you'd like to insert, then click the blue plus (+).

Xóa hàng/cột

 • Mac

  Bấm chuột vào thẻ màu xám ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, bấm vào nút mũi tên ở một trong những ô đã chọn, rồi xóa hàng hoặc cột đã chọn.

 • Windows

  Bấm chuột vào thẻ màu xám ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, bấm vào nút mũi tên ở một trong những ô đã chọn, rồi xóa hàng hoặc cột đã chọn.

 • iOS

  Nhấn vào ô nằm trong hàng hoặc cột mà bạn muốn xóa, nhấn vào nút Xóa trong thẻ Bảng của thanh công cụ chỉnh sửa, rồi chọn một cách để xóa.

 • Android

  Nhấn vào ô nằm trong hàng hoặc cột mà bạn muốn xóa, nhấn vào nút Xóa trong thẻ Bảng của thanh công cụ chỉnh sửa, rồi chọn một cách để xóa.

 • Web

  Bấm chuột vào thẻ màu xám ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, bấm vào nút mũi tên ở một trong những ô đã chọn, rồi xóa hàng hoặc cột đã chọn.

Kéo và thả hàng/cột

 • Mac

  Bấm chuột vào thẻ màu xám nằm ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, rồi bấm và giữ để kéo hàng hoặc cột đó. Nhả nút chuột ra để thả hàng hoặc cột đó vào vị trí mới trong bảng.

 • Windows

  Bấm chuột vào thẻ màu xám nằm ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, rồi bấm và giữ để kéo hàng hoặc cột đó. Nhả nút chuột ra để thả hàng hoặc cột đó vào vị trí mới trong bảng.

 • iOS

  Nhấn vào vào thẻ màu xám nằm ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, rồi nhấn và giữ để kéo hàng hoặc cột đó. Nhấc ngón tay ra để thả hàng hoặc cột đó vào vị trí mới trong bảng.

 • Android

  Nhấn vào vào thẻ màu xám nằm ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, rồi nhấn và giữ để kéo hàng hoặc cột đó. Nhấc ngón tay ra để thả hàng hoặc cột đó vào vị trí mới trong bảng.

 • Web

  Bấm chuột vào thẻ màu xám nằm ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, rồi bấm và giữ để kéo hàng hoặc cột đó. Nhả nút chuột ra để thả hàng hoặc cột đó vào vị trí mới trong bảng.

Đổi màu của ô

 • Mac

  Để đổi màu của toàn bộ một hàng hoặc một cột, hãy bấm chuột vào thẻ màu xám ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, bấm vào nút mũi tên ở một trong những ô đã chọn, rồi chọn một màu. Để đổi màu của một ô duy nhất, hãy bấm chuột vào bên trong ô đó, bấm vào nút mũi tên, rồi chọn một màu.

 • Windows

  Để đổi màu của toàn bộ một hàng hoặc một cột, hãy bấm chuột vào thẻ màu xám ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, bấm vào nút mũi tên ở một trong những ô đã chọn, rồi chọn một màu. Để đổi màu của một ô duy nhất, hãy bấm chuột vào bên trong ô đó, bấm vào nút mũi tên, rồi chọn một màu.

 • iOS

  Để đổi màu của toàn bộ một hàng hoặc cột, nhấn vào thẻ màu xám ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, nhấn vào nút màu nền trong thẻ Bảng của thanh công cụ chỉnh sửa, sau đó chọn một màu. Để đổi màu của một ô duy nhất, hãy nhấn vào bên trong ô đó, nhấn nút màu nền trong thẻ Bảng của thanh công cụ chỉnh sửa, rồi chọn một màu.

 • Android

  Để đổi màu của toàn bộ một hàng hoặc cột, nhấn vào thẻ màu xám ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, nhấn vào nút màu nền trong thẻ Bảng của thanh công cụ chỉnh sửa, sau đó chọn một màu. Để đổi màu của một ô duy nhất, hãy nhấn vào bên trong ô đó, nhấn nút màu nền trong thẻ Bảng của thanh công cụ chỉnh sửa, rồi chọn một màu.

 • Web

  Để đổi màu của toàn bộ một hàng hoặc một cột, hãy bấm chuột vào thẻ màu xám ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, bấm vào nút mũi tên ở một trong những ô đã chọn, rồi chọn một màu trong phần Màu nền. Để đổi màu của một ô duy nhất, hãy bấm chuột vào bên trong ô đó, bấm vào nút mũi tên, rồi chọn một màu.

Hợp nhất và hủy hợp nhất các ô

 • Mac

  Để hợp nhất ô, hãy chọn nhiều ô liền kề nhau, bấm chuột vào nút mũi tên ở một trong những ô đã chọn, rồi bấm chuột vào Hợp nhất ô. Để hủy hợp nhất ô, bấm chuột vào một ô đã hợp nhất, bấm chuột vào nút mũi tên, rồi bấm chuột vào Hủy hợp nhất ô.

 • Windows

  Để hợp nhất ô, hãy chọn nhiều ô liền kề nhau, bấm chuột vào nút mũi tên ở một trong những ô đã chọn, rồi bấm chuột vào Hợp nhất ô. Để hủy hợp nhất ô, bấm chuột vào một ô đã hợp nhất, bấm chuột vào nút mũi tên, rồi bấm chuột vào Hủy hợp nhất ô.

 • iOS

  Để hợp nhất ô, nhấn vào thẻ màu xám ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, nhấn vào ba dấu chấm trong thẻ Bảng của thanh công cụ chỉnh sửa, sau đó chọn Hợp nhất ô. Để hủy hợp nhất ô, nhấn vào một ô đã hợp nhất, nhấn vào ba dấu chấm trong thẻ Bảng của thanh công cụ chỉnh sửa, sau đó chọn Hủy hợp nhất ô.

 • Android

  Để hợp nhất ô, nhấn vào thẻ màu xám ở trên cùng của cột hoặc ở bên trái của hàng, nhấn vào ba dấu chấm trong thẻ Bảng của thanh công cụ chỉnh sửa, sau đó chọn Hợp nhất ô. Để hủy hợp nhất ô, nhấn vào một ô đã hợp nhất, nhấn vào ba dấu chấm trong thẻ Bảng của thanh công cụ chỉnh sửa, sau đó chọn Hủy hợp nhất ô.

 • Web

  Để hợp nhất ô, hãy chọn nhiều ô liền kề nhau, bấm chuột vào nút mũi tên ở một trong những ô đã chọn, rồi bấm chuột vào Hợp nhất ô. Để hủy hợp nhất ô, bấm chuột vào một ô đã hợp nhất, bấm chuột vào nút mũi tên, rồi bấm chuột vào Hủy hợp nhất ô.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể dùng công thức hoặc các chức năng của bảng tính trong bảng được không?

Không. Bảng trong Evernote được tối ưu hóa cho việc hiển thị, trình bày và minh họa thông tin. Bảng trong Evernote không được tối ưu hóa cho việc xử lý dữ liệu. Nếu bạn sử dụng một chương trình bảng tính bên ngoài Evernote, bạn có thể thêm tệp vào ghi chú để lưu cùng với những nội dung khác của ghi chú.

Tôi có thể thêm một bảng vào bên trong một bảng khác không?

Không. Bảng lồng nhau không được hỗ trợ.

Tôi có thể chọn nhiều cột và nhiều dòng được không?

Được, nhưng chỉ hỗ trợ thao tác bằng bàn phím và chuột. Để chọn nhiều ô, hãy bấm chuột vào một ô, nhấn giữ phím Shift, rồi chọn những ô khác. Bạn không thể chọn nhiều cột hoặc nhiều dòng trên các thiết bị di động/máy tính bảng không kết nối với bàn phím hoặc chuột.

Tại sao tôi không thấy toàn bộ bảng trong cửa sổ ghi chú?

Nếu bảng có chiều rộng vượt quá chiều rộng của ghi chú, bạn sẽ thấy một thanh cuộn ngang ở phần dưới cùng của bảng. Hãy kéo thanh cuộn này để xem nội dung của bảng. Thanh cuộn này cho phép bạn giữ nguyên định dạng của bảng, kể cả kích thước cột mà không cần phải thu nhỏ thông tin lại cho vừa với chiều rộng của ghi chú.

Bạn có thể dễ dàng cuộn ngang bằng cách cuộn chuột sang ngang (chuột máy Mac), vuốt sang trái hoặc sang phải bằng hai ngón tay (bàn di chuột máy Mac) hoặc vừa nhấn giữ phím Shift vừa cuộn chuột (Windows).

Nếu bạn không thích việc cuộn ngang, hãy chọn tất cả các cột trong bảng, di chuột lên trên một ô, bấm chuột vào nút menu của bảng (mũi tên), rồi bấm chuột vào Vừa với chiều rộng của ghi chú.

Tại sao định dạng của bảng dược dán vào lại không như tôi mong muốn?

Bảng được tạo trong các ứng dụng khác (ngoại trừ Microsoft Word và Excel) rồi dán vào Evernote sẽ không tự động được định dạng như một bảng Evernote. Bạn có thể nâng cấp bản được dán vào để có định dạng như bảng của Evernote bằng cách bấm chuột phải vào bảng rồi chọn Nâng cấp bảng.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • chỉnh sửa bảng
 • tùy chỉnh bảng
 • bảng
 • bảng