Chỉnh sửa mẫu của bạn

Chỉnh sửa mẫu của bạn
< Trước / Tiếp theo >

Chỉnh sửa mẫu của bạn

Chế độ xem thư viện mẫu trong Evernote Web

Nếu bạn muốn chỉnh sửa hoặc cập nhật một mẫu đã lưu, chỉ cần áp dụng mẫu đó cho một ghi chú mới, thực hiện thay đổi, sau đó lưu thành một mẫu mới. Khi đó bạn có thể xóa phiên bản cũ đi.

Để đổi tên hoặc xóa một mẫu khỏi tài khoản của bạn, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.

 • Mac

  Tạo một ghi chú mới rồi bấm vào Mẫu trong phần nội dung chính của ghi chú. Di chuột lên trên mẫu để xem menu Tùy chọn (ba dấu chấm), sau đó chọn Đổi tên mẫu... hoặc Xóa mẫu....

 • Windows

  Tạo một ghi chú mới rồi bấm vào Mẫu trong phần nội dung chính của ghi chú. Di chuột lên trên mẫu để xem menu Tùy chọn (ba dấu chấm), sau đó chọn Đổi tên mẫu... hoặc Xóa mẫu....

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Tạo một ghi chú mới rồi nhấn vào Mẫu trong phần nội dung chính của ghi chú. Nhấn vào hình ảnh xem trước của mẫu để xem các tùy chọn đối với mẫu đó.

 • Android

  Tạo một ghi chú mới rồi nhấn vào Mẫu trong phần nội dung chính của ghi chú. Nhấn vào hình ảnh xem trước của mẫu để xem các tùy chọn đối với mẫu đó.

 • Web

  Tạo một ghi chú mới rồi bấm vào Mẫu trong phần nội dung chính của ghi chú. Di chuột lên trên mẫu để xem menu Tùy chọn (ba dấu chấm), sau đó chọn Đổi tên mẫu... hoặc Xóa mẫu....

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • mẫu
 • mẫu
 • chỉnh sửa mẫu
 • cập nhật mẫu