Tự động sắp xếp email đã lưu vào Evernote

Tự động sắp xếp email đã lưu vào Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Tự động sắp xếp email đã lưu vào Evernote

Theo mặc định, email gửi đến Evernote sẽ được lưu vào sổ tay mặc định của bạn. Nếu bạn thường xuyên lưu email vào Evernote và dùng sổ tay, thẻ giống nhau để sắp xếp chúng, bạn có thể bật tính năng tự động sắp xếp. Tính năng tự động sắp xếp sẽ tìm những ghi chú tương tự nhau có trong tài khoản của bạn và đưa chúng vào cùng sổ tay và gắn cùng những thẻ giống nhau.

Tính năng này được xây dựng bằng chính thuật toán thông minh dùng cho tính năng sắp xếp thông minh của Web Clipper. Nếu bạn bật tính năng tự động sắp xếp, nhưng vẫn muốn chọn một vị trí cụ thể để lưu ghi chú, chỉ cần nhập tên của sổ tay và/hoặc thẻ vào tiêu đề của email. Tính năng tự động sắp xếp sẽ sử dụng tên của sổ tay hoặc thẻ được nhập đối với ghi chú đó.

Bật tính năng tự động sắp xếp trong phần Cài đặt tài khoản. Chỉ cần đánh dấu vào hộp kiểm "Tự động sắp xếp và gắn thẻ cho ghi chú gửi qua email".

LANGUAGES_PRODUCT