Giới thiệu cách sử dụng Ghi chú Post-it® Notes cùng Evernote

Giới thiệu cách sử dụng Ghi chú Post-it® Notes cùng Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Giới thiệu cách sử dụng Ghi chú Post-it® Notes cùng Evernote

Giới thiệu Ghi chú Post-it (r)

Dùng Evernote để chuyển đổi một trong những công cụ tạo hiệu năng mạnh nhất thế giới thành một dạng thức số đẹp được cải tiến giúp dễ dàng tìm kiếm, chia sẻ và truy nhập các Ghi chú Post-it ® từ tất cả các thiết bị của bạn.

Có trên Evernote cho iOS và Android.

Những cách để sử dụng Ghi chú Post-it® cùng Evernote:

  • Dễ dàng nắm bắt, tổ chức, và tìm kiếm các ghi chú viết tay
  • Nhận lời nhắc bật lên và lời nhắc qua email đối với những Ghi chú Post-it® có ghi thời hạn và sự kiện
  • Cảm hứng bất chợt với Ghi chú Post-it® và giữ một bản ghi số, có thể tìm kiếm được

LANGUAGES_PRODUCT