Lưu email vào Evernote

Lưu email vào Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Lưu email vào Evernote

Khi sử dụng thuê bao Evernote có trả phí, bạn có thể lưu trực tiếp email vào Evernote (tối đa 200 mỗi ngày) bằng cách dùng địa chỉ email Evernote duy nhất của bạn. Lưu thông tin đặt chỗ du lịch, email thông báo, báo cáo tự động hằng tuần hoặc bất kỳ nội dung gì bạn nhận được dưới dạng email, chuyển vào Evernote rồi truy cập ở mọi nơi.

Lưu ý: Khách hàng Evernote Free có thể dùng thử tính năng này, nhưng chỉ được gửi thử 5 email.

Lưu email vào Evernote

Để lưu một email vào Evernote, hãy mở email và chuyển email đó vào địa chỉ email Evernote của bạn (nhập địa chỉ email Evernote vào trường người nhận). Email của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng 1 ghi chú mới trong Evernote, tiêu đề của email sẽ là tên của ghi chú.

Bạn có thể bật tính năng tự động điền để email được sắp xếp một cách thông minh vào tài khoản của bạn. Để biết cách, hãy truy cập Tự động sắp xếp email được lưu vào Evernote.

Thêm lời nhắc, sổ tay hoặc thẻ

Trước khi bạn gửi email cho Evernote, bạn có thể thêm những lệnh đặc biệt ở cuối dòng tiêu đề nhằm chỉ rõ bạn muốn lưu vào sổ tay nào, muốn dùng thẻ nào và muốn thêm lời nhắc nào vào ghi chú. Những lệnh này bao gồm:

 • !Reminder: Dùng dấu than (!) để đặt lời nhắc. Để thêm chuông báo cho lời nhắc, hãy nhập thêm từ tomorrow, hoặc nhập ngày tháng (ghi bằng số và phân cách bằng dấu gạch chéo theo thứ tự năm, tháng, ngày). Ví dụ: !, !tomorrow, !2013/06/24
 • @Notebook: Ghi chú sẽ được chuyển vào sổ tay mặc định của bạn trừ phi bạn quy định một sổ tay cụ thể bằng ký hiệu (@) theo sau là tên của sổ tay, chẳng hạn như @travel. Bạn không cần phải sử dụng dấu ngoặc kép nếu tên của sổ tay có chứa ký tự khoảng trắng. Ví dụ: bạn chỉ cần ghi @International Travel hoặc @My Notebook.
 • #Tag: Dùng dấu thăng (#) để gắn thẻ, chẳng hạn như #manchester #england

Định dạng chuẩn:

Tiêu đề của email: [Tiêu đề của ghi chú] ![ngày nhắc (không bắt buộc)] @[sổ tay] #[thẻ]

Lưu ý: Bạn có thể kết hợp những lệnh này tùy ý, nhưng để đảm bảo việc sắp xếp đúng cách, nhớ đặt lời nhắc trước, rồi đến sổ tay rồi đến thẻ.

Ví dụ:

Gửi ý tưởng tổ chức tiệc vào sổ tay Sự kiện, gắn thẻ anniversary rồi đặt lời nhắc:

 • Tiêu đề email: Ăn mừng năm thứ 5 !2013/06/24 @Sự kiện #anniversary

Gửi thông tin đặt phòng khách sạn đến sổ tay Travel Planning và gắn thẻ "japan":

 • Tiêu đề email: Đặt phòng khách sạn @kế hoạch du lịch #japan

Bổ sung nội dung email vào một ghi chú có sẵn

Để thêm nội dung của một email vào một ghi chú có sẵn, hãy nhập một dấu "+" vào cuối dòng tiêu đề và chúng tôi sẽ nối tiếp nội dung chính của email vào nội dung của ghi chú mới nhất có cùng tiêu đề đó.

Tự động chuyển tiếp email

Đặt quy tắc lọc email để tự động chuyển mỗi email từ một người gửi nhất định hoặc có một tiêu đề nhất định. Ví dụ: bạn có thể thiết lập tài khoản email của bạn để chuyển tiếp những email do "Google Analytics" gửi, có chứa cụm từ "báo cáo hằng tuần" trong dòng tiêu đề, vào trong sổ tay "Báo cáo" của công ty bạn.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • gửi email cho evernote
 • tạo ghi chú qua email
 • gửi ghi chú qua email
 • nhập email
 • chuyển tiếp email
 • chuyển tiếp email
 • email
 • địa chỉ email evernote