Hợp nhất nội dung của hai tài khoản Evernote

Hợp nhất nội dung của hai tài khoản Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Hợp nhất nội dung của hai tài khoản Evernote

Evernote giúp bạn dễ dàng di chuyển ghi chú từ tài khoản này sang tài khoản khác. Nếu bạn có nhiều tài khoản Evernote, bạn có thể tập hợp tất cả ghi chú và sổ tay vào một tài khoản duy nhất. Quy trình này chỉ thực hiện được thông qua Evernote cho Mac hoặc Windows.

Để di chuyển ghi chú và sổ tay từ một tài khoản sang một tài khoản thứ hai:

 1. Trên máy tính Mac hoặc Windows, đăng nhập vào tài khoản có chứa những ghi chú mà bạn muốn chuyển sang một tài khoản khác.
 2. Xuất sổ tay dưới dạng tệp XML của Evernote (.enex) từ tài khoản này và ghi nhớ thư mục mà bạn lưu tệp này. Tất cả nội dung và thẻ có trong ghi chú sẽ được lưu vào tệp ENEX này.
  Lưu ý: Chồng sổ tay gắn liền với từng tài khoản và không thể xuất sang một tài khoản khác. Sau khi bạn nhập tất cả sổ tay vào tài khoản mới, bạn cần phải sắp xếp lại những sổ tay này các chồng sổ tay.
 3. Đăng xuất khỏi tài khoản bạn vừa mới xuất các ghi chú, rồi đăng nhập vào tài khoản thứ hai.
 4. Nhập các tệp ENEX (.enex) vào tài khoản thứ hai.

Tìm hiểu thêm về cách xuất ghi chú và sổ tay

Tìm hiểu thêm về cách nhập ghi chú và sổ tay

Ghi chú mới nhập sẽ tự động được lưu vào một sổ tay có tên "[tiêu đề của ghi chú] đã nhập". Sau khi nhập, bạn có thể di chuyển hoặc sao chép vào một sổ tay cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về cách di chuyển ghi chú vào một sổ tay khác

Vì bạn đã chuyển ghi chú giữa các tài khoản, bạn có thể cũng muốnhoán đổi địa chỉ email của các tài khoản đó.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • hợp nhất tài khoản
 • hợp nhất ghi chú
 • di chuyển sổ tay
 • kết hợp tài khoản
 • di chuyển ghi chú
 • di chuyển ghi chú và sổ tay
 • hai tài khoản