Cách hoạt động của lời nhắc trong sổ tay đã tham gia và sổ tay nhóm

Cách hoạt động của lời nhắc trong sổ tay đã tham gia và sổ tay nhóm
< Trước / Tiếp theo >

Cách hoạt động của lời nhắc trong sổ tay đã tham gia và sổ tay nhóm

Lời nhắc là cách hiệu quả để theo dõi ghi chú có chứa thông tin cần lưu ý thời gian. Người dùng có thể chọn nhận lời nhắc để nhận email thông báo trong các sổ tay đã tham gia và sổ tay nhóm. Người dùng có quyền chỉnh sửa sổ tay cũng có thể thêm lời nhắc, xóa lời nhắc và đánh dấu lời nhắc là hoàn thành. Bạn có thể chọn nhận lời nhắc và email thông báo cho các sổ tay đã tham gia và sổ tay nhóm trong phần Cài đặt lời nhắc.

Tìm hiểu thêm về cách đăng ký hoặc hủy đăng ký nhận lời nhắc và email thông báo

YÊU CẦU MINH HỌA

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

  • lời nhắc
  • các lời nhắc