Chính sách hoàn tiền của Evernote

Chính sách hoàn tiền của Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Chính sách hoàn tiền của Evernote

Trong trường hợp Chính sách hoàn tiền này mâu thuẫn với bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn với Evernote, bao gồm, nhưng không chỉ gồm, Điều khoản dịch vụĐiều khoản thương mại hoặc Thỏa thuận Evernote Teams của Evernote (mỗi tài liệu được gọi là một "Thỏa thuận"), thì Thỏa thuận sẽ được ưu tiên áp dụng. Những thuật ngữ được viết hoa trong chính sách này nhưng chưa được định nghĩa sẽ có cùng ý nghĩa như được định nghĩa trong Thỏa thuận.

Evernote Plus, Premium, Personal và Professional

Evernote Personal và Professional (và những gói dịch vụ trước đó) (gọi chung là "Dịch vụ trả phí riêng lẻ") có thể được hoàn tiền căn cứ theo hướng dẫn sau:

  1. Đối với các khoản phí thuê bao Dịch vụ trả phí riêng lẻ theo tháng, Evernote sẽ xử lý việc hoàn tiền nếu nhận được yêu cầu trong vòng hai ngày kể từ ngày thanh toán.
  2. Đối với các khoản phí thuê bao Dịch vụ trả phí riêng lẻ theo năm, Evernote sẽ xử lý việc hoàn tiền nếu nhận được yêu cầu trong vòng sáu mươi ngày kể từ ngày thanh toán.

Khi đã quá những thời hạn nêu trên, các gói thuê bao đã sử dụng một phần sẽ không được hoàn tiền hoặc điểm tín dụng theo tỷ lệ nữa. Evernote không thể hoàn tiền cho các khoản thanh toán thực hiện thông qua kho ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như iTunes. Việc chúng tôi hoàn tiền hoặc điểm tín dụng cho một trường hợp không có nghĩa là chúng tôi có nghĩa vụ phải tiếp tục hoàn tiền hoặc điểm tín dụng trong tương lai.

Chúng tôi cũng bảo lưu quyền hoàn tiền hoặc điểm tín dụng theo quyết định riêng của mình trong những trường hợp sau đây:

  1. Nếu chúng tôi sửa đổi đáng kể Điều khoản dịch vụ, Chính sách quyền riêng tư, hoặc Điều khoản thương mại của Evernote trong một kỳ thanh toán và việc sửa đổi đó ("Sửa đổi điều khoản") tác động tiêu cực đến bạn, chúng tôi có thể hoàn lại cho bạn một phần phí thuê bao Dịch vụ trả phí riêng lẻ tương đương với thời gian chưa dùng còn lại của thuê bao Dịch vụ trả phí riêng lẻ đó, nếu chúng tôi thấy phù hợp hoặc theo quy định của luật hiện hành. Để đáp ứng điều kiện hoàn tiền, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản, trong đó phải (a) nêu rõ tài khoản của bạn và (b) yêu cầu hủy Dịch vụ trả phí riêng biệt cụ thể. Việc hủy sẽ có hiệu lực khi chúng tôi nhận được thông báo của bạn và quyết định là bạn có thẩm quyền yêu cầu việc hủy đó. Vui lòng tham khảo phần có tên "Làm thế nào để gửi thông báo cho Evernote" trong Điều khoản dịch vụ để biết cách gửi thông báo.
  2. Theo quy định tại mục "Quyền sửa đổi Dịch vụ" của Điều khoản dịch vụ, nếu việc sửa đổi hoặc gián đoạn đối với bất cứ phần nào của dịch vụ Evernote gây ảnh hưởng xấu đến bạn và không có biện pháp khắc phục thay thế nào phù hợp theo quy định tại Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể hoàn lại cho bạn một phần phí thuê bao Dịch vụ trả phí riêng lẻ của bạn tương đương với thời gian chưa sử dụng còn lại của thuê bao Dịch vụ trả phí riêng lẻ đó, tùy theo quyết định của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành.

Evernote Teams

Khách hàng của Evernote Teams (trước đây là Evernote Business) đáp ứng được điều kiện để được hoàn tiền theo một số điều kiện nhất định. Đối với các thuê bao Dịch vụ trả phí riêng lẻ, việc chúng tôi cấp một khoản hoàn tiền hoặc điểm tín dụng cho một thuê bao Evernote Teams trong một trường hợp không có nghĩa là chúng tôi có trách nhiệm phải làm thế về sau.

Do khách hàng chấm dứt

Trường hợp chấm dứt đáp ứng được điều kiện hoàn tiền:

  1. Đối với các khoản phí thuê bao Dịch vụ Teams theo tháng, Evernote sẽ hoàn tiền nếu nhận được yêu cầu trong vòng hai ngày kể từ ngày thanh toán.
  2. Đối với các khoản phí thuê bao Dịch vụ Teams theo năm, Evernote sẽ hoàn tiền nếu nhận được yêu cầu trong vòng sáu mươi ngày kể từ ngày thanh toán.

Khi đã quá những thời hạn này, các gói thuê bao đã sử dụng một phần sẽ không được hoàn tiền hoặc điểm tín dụng theo tỷ lệ nữa.

Trường hợp hủy không đáp ứng được điều kiện hoàn tiền:

Khách hàng có Tài khoản thanh toán theo tháng bằng thẻ tín dụng có thể xóa bớt chỗ hoặc hủy thuê bao Teams trước chu kỳ thanh toán tiếp theo. Khách hàng có Tài khoản thanh toán bằng hóa đơn, bất kể theo tháng hoặc theo năm, có thể xóa bớt chỗ hoặc hủy thuê bao Teams trước chu kỳ thanh toán tiếp theo. Mọi thay đổi trong những trường hợp này sẽ được thể hiện trong chu kỳ thanh toán tiếp theo.

Trừ những trường hợp nêu trên, chúng tôi bảo lưu quyền hoàn tiền hoặc tín dụng theo quyết định riêng của mình hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành.

Khách hàng chấm dứt do thay đổi trong Thỏa thuận Evernote Teams

Trong trường hợp Khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng Evernote Teams theo các điều khoản của một Thỏa thuận đã sửa đổi như quy định tại Mục 21(h) của Thỏa thuận Evernote Teams, Khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền một phần và Evernote sẽ hoàn tiền theo tỷ lệ đối với mọi khoản Phí đã được thanh toán nào nằm trong thời gian kể từ ngày yêu cầu chấm dứt có hiệu lực trở đi. Vui lòng tham khảo Mục 21(h) của Thỏa thuận Evernote Teams để biết hướng dẫn về cách gửi thông báo hủy.

Trường hợp khách hàng chấm dứt do có sửa đổi hoặc gián đoạn đối với Dịch vụ Evernote.

Theo quy định tại mục "Quyền sửa đổi Dịch vụ" của Điều khoản dịch vụ, nếu việc sửa đổi hoặc gián đoạn đối với bất cứ phần nào của dịch vụ Evernote gây ảnh hưởng xấu đến Khách hàng Evernote Teams và không có biện pháp khắc phục thay thế phù hợp nào theo quy định tại Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể hoàn lại một phần phí thuê bao Evernote Teams của Khách hàng bằng với thời gian chưa sử dụng còn lại của thuê bao Evernote Teams, tùy theo quyết định của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của luật pháp hiện hành.

Trường hợp Evernote chấm dứt

Evernote sẽ hoàn tiền theo tỷ lệ đối với mọi Khoản phí đã được thanh toán trước cho khoảng thời gian kể từ sau ngày quyết định chấm dứt có hiệu lực.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

  • khoản hoàn tiền
  • huỷ bỏ