Używanie zaawansowanej składni wyszukiwania

Używanie zaawansowanej składni wyszukiwania
< Wstecz / Dalej >

Używanie zaawansowanej składni wyszukiwania

Zaawansowana składnia wyszukiwania umożliwia przeszukiwanie notatek przy użyciu specjalnych poleceń, takich jak data ich utworzenia, rodzaj zawartości (audio, obrazy itp.), a nawet miejsca przechowywania. Poniżej umieszczono tabelę zawierającą najczęściej stosowane operatory wyszukiwania oraz przykłady ich użycia.

Porady:

  • Wielkie i małe litery są ignorowane. Na przykład Odważny i odważny zwracają te same wyniki.
  • Wiele słów zwraca tylko wyniki zawierające wszystkie słowa. Na przykład nowy świat wspaniały zwraca wyniki ze wszystkimi 3 słowami w dowolnym miejscu.
  • Znaki cudzysłowu zwracają wyniki z dokładnym dopasowaniem. Na przykład „nowy wspaniały świat” zwraca tylko wyniki z tymi 3 słowami w dokładnie tej kolejności.
  • Gwiazdka na końcu słowa zwraca wyniki zawierające przynajmniej litery przed gwiazdką. Na przykład wspa* zwraca wyniki zawierające wspaniały, wspaniale, wspaniałomyślne itp.
Operator Opis Przykład

intitle:

Wyszukiwanie w tytule notatki.

intitle:kawa szuka notatek, których tytuł zawiera słowo „kawa”.

notebook:

Wyszukuje notatki zapisane w określonym notatniku.

notebook:Finanse spowoduje, że wyszukiwane będą tylko notatki zapisane w notatniku „Finanse”.

stack:

Wyszukuje notatki zapisane w określonym stosie notatników.

stack:Umowy spowoduje, że wyszukiwane będą tylko notatki zapisane w stosie „Umowy”.

any:

Wyszukuje notatki zawierające jakiekolwiek z podanych terminów wyszukiwania. Bez tego operatora wyszukiwarka Evernote zwróci tylko te notatki, które zawierają wszystkie z podanych terminów.

any: piwo do pizzy zwróci wszystkie zawierające słowo „piwo” lub „do” lub „pizzy” (usunięcie tego operatora zwróci tylko notatki zawierające słowa „piwo” i „do” i „pizzy”).

tag:

Wyszukuje notatki z przypisanym określonym znacznikiem.

tag:medycyna zwróci notatki z przypisanym znacznikiem „medycyna”.

Uwaga: Użyj tag:*, aby zobaczyć wszystkie notatki z przypisanymi znacznikami.

-tag:

Wyszukuje notatki bez przypisanego określonego znacznika.

-tag:medycyna zwróci notatki bez znacznika „medycyna”.

Uwaga: Użyj -tag:*, aby zobaczyć wszystkie notatki bez przypisanych znaczników.

created:

Wyszukuje notatki utworzone w określonym dniu lub później. Należy pamiętać, że wskazana data musi być sformatowana w następujący sposób: RRRRMMDD (gdzie RRRR to 4-cyfrowy rok, MM to 2-cyfrowy miesiąc, a DD to 2-cyfrowy dzień) lub jako data w stosunku do bieżącej daty (np. day-1 oznacza wczoraj, week-2 oznacza dwa tygodnie temu itp.)

created:day-2 zwróci notatki, które zostały utworzone w ciągu ostatnich dwóch dni.

created:20151218 zwróci notatki utworzone 18 grudnia 2015 r. lub później.

updated:

Wyszukuje notatki zaktualizowane określonego dnia lub później. Jeśli notatka nie była aktualizowana od daty jej utworzenia, data „aktualizacji” będzie taka sama jak data „utworzenia”.

updated:day-2 zwróci notatki, które zaktualizowane w ciągu ostatnich dwóch dni.

resource:

Wyszukuje notatki zawierające określone typy multimediów (audio, obrazy itp.).

resource:application/pdf zwróci wszystkie notatki zawierające plik PDF.

resource:image/jpeg zwróci wszystkie notatki zawierające osadzony obraz JPEG.

resource:audio/* zwróci wszystkie notatki zawierające plik dźwiękowy.

source:

Wyszukuje notatki według aplikacji lub innego źródła użytego do ich utworzenia (np. „'mail.smtp” zwróci notatki dodane przez e-mail, „web.clip” z kolei notatki utworzone przez Nożyczki Sieciowe, itp.).

source:mobile.* zwróci wszystkie notatki utworzone w aplikacji mobilnej.

source:web.clip OR source:web.clip7 OR source:mobile.share.extension zwróci wszystkie notatki dodane za pomocą Nożyczek Sieciowych. (Uwaga: W tym konkretnym przykładzie użyto wyszukiwania z użyciem wyrażeń logicznych).

todo:

Wyszukuje notatki zawierające jedno lub więcej pól wyboru.

todo:true zwróci wszystkie notatki zawierające odhaczone pole wyboru.

todo:false zwróci wszystkie notatki zawierające nieodhaczone pole wyboru.

todo:* zwróci wszystkie notatki zawierające pole wyboru, niezależnie od tego, czy zostało odhaczone.

encryption:

Wyszukuje notatki zawierające tekst zaszyfrowany za pomocą wbudowanego systemu szyfrowania Evernote.

encryption:

Uwaga: Ten operator nie wymaga dodatkowych parametrów.

contains:

Wyszukuje notatki według typu zawieranej zawartości.

contains:url will return all notes containing a URL.
Typ Składnia
Adresy contains:address
Pliki archiwum contains:fileArchive
Załączniki contains:attachment
Pliki audio contains:fileAudio
Wydarzenia z kalendarza contains:calendarEvent
Pola wyboru contains:enTodo
Bloki kodu contains:enCodeblock
Kontakty contains:contact
Daty contains:date
Pliki dokumentów contains:fileDocument
Adresy e-mail contains:email
Zaszyfrowany tekst contains:enCrypt
Dysk Google contains:urlGoogleDrive
Obrazy contains:fileImage
Liczby całkowite contains:numberInteger
Listy contains:list
Liczby contains:numberReal
Pliki biurowe contains:fileOffice
Pliki PDF contains:filePdf
Procenty contains:numberPercent
Imiona i nazwisko osób contains:person
Numery telefonów contains:phoneNumber
Prezentacje contains:filePresentation
Ceny contains:numberPrice
Arkusze kalkulacyjne contains:fileSpreadsheet
Tabele contains:table
Zadania contains:task
Zadania (ukończone) contains:taskCompleted
Zadania (nieukończone) contains:taskNotCompleted
Czas contains:time
Adresy URL contains:url
Wideo contains:fileVideo
Wycinki z internetu contains:webclip

Wyszukiwanie logiczne

Ta funkcja wymaga subskrypcji Professional lub Teams.

Wyszukiwanie logiczne wykorzystuje operatory pozwalające łączyć lub wykluczać określone terminy w zapytaniu. W Evernote można wyszukiwać za pomocą operatorów AND, OR, NOT oraz ( ). Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Używanie operatorów logicznych do uzyskiwania precyzyjnych wyników wyszukiwania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat całej biblioteki operatorów wyszukiwania Evernote, sprawdź specyfikację w dokumencie Gramatyka wyszukiwania.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

  • filtr
  • wyszukiwanie
  • zaawansowane wyszukiwanie
  • jak szukać
  • składnia