Używanie zaawansowanej składni wyszukiwania

Używanie zaawansowanej składni wyszukiwania
< Wstecz / Dalej >

Używanie zaawansowanej składni wyszukiwania

Zaawansowana składnia wyszukiwania umożliwia przeszukiwanie notatek przy użyciu specjalnych poleceń, takich jak data ich utworzenia, rodzaj zawartości (audio, obrazy itp.), a nawet miejsce utworzenia. Poniżej umieszczono tabelę zawierającą najczęściej stosowane operatory wyszukiwania oraz przykłady ich użycia.

Porady:

 • Wielkie i małe litery są ignorowane. Na przykład Odważny i odważny zwracają te same wyniki.
 • Wiele słów zwraca tylko wyniki zawierające wszystkie słowa. Na przykład nowy świat wspaniały zwraca wyniki ze wszystkimi 3 słowami w dowolnym miejscu.
 • Znaki cudzysłowu zwracają wyniki z dokładnym dopasowaniem. Na przykład „nowy wspaniały świat” zwraca tylko wyniki z tymi 3 słowami w dokładnie tej kolejności.
 • Gwiazdka na końcu słowa zwraca wyniki zawierające przynajmniej litery przed gwiazdką. Na przykład wspa* zwraca wyniki zawierające wspaniały, wspaniale, wspaniałomyślne itp.
Operator Opis Przykład

intitle:

Wyszukiwanie w tytule notatki.

intitle:kawa szuka notatek, których tytuł zawiera słowo „kawa”.

notebook:

Wyszukuje notatki zapisane w określonym notatniku.

notebook:Finanse spowoduje, że wyszukiwane będą tylko notatki zapisane w notatniku „Finanse”.

stack:

Wyszukuje notatki zapisane w określonym stosie notatników.

stack:Umowy spowoduje, że wyszukiwane będą tylko notatki zapisane w stosie „Umowy”.

any:

Wyszukuje notatki zawierające jakiekolwiek z podanych terminów wyszukiwania. Bez tego operatora wyszukiwarka Evernote zwróci tylko te notatki, które zawierają wszystkie z podanych terminów.

any: piwo do pizzy zwróci wszystkie zawierające słowo „piwo” lub „do” lub „pizzy” (usunięcie tego operatora zwróci tylko notatki zawierające słowa „piwo” i „do” i „pizzy”).

tag:

Wyszukuje notatki z przypisanym określonym znacznikiem.

tag:medycyna zwróci notatki z przypisanym znacznikiem „medycyna”.

Uwaga: Użyj tag:*, aby zobaczyć wszystkie notatki z przypisanymi znacznikami.

-tag:

Wyszukuje notatki bez przypisanego określonego znacznika.

-tag:medycyna zwróci notatki bez znacznika „medycyna”.

Uwaga: Użyj -tag:*, aby zobaczyć wszystkie notatki bez przypisanych znaczników.

created:

Wyszukuje notatki utworzone w określonym dniu lub później. Należy pamiętać, że wskazana data musi być sformatowana w następujący sposób: RRRRMMDD (gdzie RRRR to 4-cyfrowy rok, MM to 2-cyfrowy miesiąc, a DD to 2-cyfrowy dzień) lub jako data w stosunku do bieżącej daty (np. day-1 oznacza wczoraj, week-2 oznacza dwa tygodnie temu itp.)

created:day-2 zwróci notatki, które zostały utworzone w ciągu ostatnich dwóch dni.

created:20151218 zwróci notatki utworzone 18 grudnia 2015 r. lub później.

updated:

Wyszukuje notatki zaktualizowane określonego dnia lub później. Jeśli notatka nie była aktualizowana od daty jej utworzenia, data „aktualizacji” będzie taka sama jak data „utworzenia”.

updated:day-2 zwróci notatki, które zaktualizowane w ciągu ostatnich dwóch dni.

resource:

Wyszukuje notatki zawierające określone typy multimediów (audio, obrazy itp.).

resource:application/pdf zwróci wszystkie notatki zawierające plik PDF.

resource:image/jpeg zwróci wszystkie notatki zawierające osadzony obraz JPEG.

resource:audio/* zwróci wszystkie notatki zawierające plik dźwiękowy.

latitude:

longitude:

altitude:

Wyszukuje notatki utworzone na lub w pobliżu podanych współrzędnych.

latitude:37 zwróci wszystkie notatki, których wartość szerokości geograficznej jest większa niż 37. Dodaj do wyszukiwania -‍latitude:38, aby wyświetlić notatki, których szerokość geograficzna wynosi od 37 do 38 stopni. Operatory longitude: i altitude: działają dokładnie tak samo.

source:

Wyszukuje notatki według aplikacji lub innego źródła użytego do ich utworzenia (np. „'mail.smtp” zwróci notatki dodane przez e-mail, „web.clip” z kolei notatki utworzone przez Nożyczki Sieciowe, itp.).

source:mobile.* zwróci wszystkie notatki utworzone w aplikacji mobilnej.

source:web.clip OR source:web.clip7 OR source:mobile.share.extension zwróci wszystkie notatki dodane za pomocą Nożyczek Sieciowych. (Uwaga: W tym konkretnym przykładzie użyto wyszukiwania z użyciem wyrażeń logicznych).

todo:

Wyszukuje notatki zawierające jedno lub więcej pól wyboru.

todo:true zwróci wszystkie notatki zawierające odhaczone pole wyboru.

todo:false zwróci wszystkie notatki zawierające nieodhaczone pole wyboru.

todo:* zwróci wszystkie notatki zawierające pole wyboru, niezależnie od tego, czy zostało odhaczone.

encryption:

Wyszukuje notatki zawierające tekst zaszyfrowany za pomocą wbudowanego systemu szyfrowania Evernote.

encryption:

Uwaga: Ten operator nie wymaga dodatkowych parametrów.

contains:

Wyszukuje notatki według typu zawieranej zawartości.

contains:url will return all notes containing a URL.
Typ Składnia
Adresy contains:address
Pliki archiwum contains:fileArchive
Załączniki contains:attachment
Pliki audio contains:fileAudio
Wydarzenia z kalendarza contains:calendarEvent
Pola wyboru contains:enTodo
Bloki kodu contains:enCodeblock
Kontakty contains:contact
Daty contains:date
Pliki dokumentów contains:fileDocument
Adresy e-mail contains:email
Zaszyfrowany tekst contains:enCrypt
Dysk Google contains:urlGoogleDrive
Obrazy contains:fileImage
Liczby całkowite contains:numberInteger
Listy contains:list
Liczby contains:numberReal
Pliki biurowe contains:fileOffice
Pliki PDF contains:filePdf
Procenty contains:numberPercent
Imiona i nazwisko osób contains:person
Numery telefonów contains:phoneNumber
Prezentacje contains:filePresentation
Ceny contains:numberPrice
Arkusze kalkulacyjne contains:fileSpreadsheet
Tabele contains:table
Zadania contains:task
Zadania (ukończone) contains:taskCompleted
Zadania (nieukończone) contains:taskNotCompleted
Czas contains:time
Adresy URL contains:url
Wideo contains:fileVideo
Wycinki z internetu contains:webclip

Wyszukiwanie geograficzne

Ta funkcja wymaga subskrypcji Professional lub Teams.

Znajdź notatki na podstawie miejsca ich utworzenia. Aby to zrobić, należy znać szerokość, długość i promień geograficzny miejsca, w którym utworzono notatkę.

Aby przeprowadzić wyszukiwanie geograficzne, wykonaj następujące kroki:

 1. Znajdź szerokość i długość geograficzną miejsca wyszukiwania. Aby to zrobić za pomocą Map Google, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.
 2. Wybierz promień wyszukiwania. Obsługiwane są mile (mi), kilometry (km) i mile morskie (nm lub nmi).
 3. W pasku wyszukiwania wprowadź geodistance:[szerokość geograficzna],[długość geograficzna],[promień]. Na przykład wpisanie geodistance:40.749619,-73.983554,2mi spowoduje wyświetlenie notatek, które zostały utworzone w odległości 2 mil od Empire State Building. Upewnij się, że we wpisanej treści nie ma spacji.

Uwaga: Ta funkcja działa tylko w przypadku notatek, które zostały utworzone na urządzeniu przenośnym, którego użytkownik udzielił Evernote zezwolenia na śledzenie lokalizacji.

Wyszukiwanie logiczne

Ta funkcja wymaga subskrypcji Professional lub Teams.

Wyszukiwanie logiczne wykorzystuje operatory pozwalające łączyć lub wykluczać określone terminy w zapytaniu. W Evernote można wyszukiwać za pomocą operatorów AND, OR, NOT oraz ( ). Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Używanie operatorów logicznych do uzyskiwania precyzyjnych wyników wyszukiwania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat całej biblioteki operatorów wyszukiwania Evernote, sprawdź specyfikację w dokumencie Gramatyka wyszukiwania.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

 • filtr
 • wyszukiwanie
 • zaawansowane wyszukiwanie
 • jak szukać
 • składnia